Coupled Bathroom Toilet

Toto C244EF#01 Entrada Close Coupled Elongated Toilet Bowl, White White

Toto C244EF#01 Entrada Close Coupled Elongated Toilet Bowl, White White
Toto C244EF#01 Entrada Close Coupled Elongated Toilet Bowl, White White

Toto C244EF#01 Entrada Close Coupled Elongated Toilet Bowl, White White   Toto C244EF#01 Entrada Close Coupled Elongated Toilet Bowl, White White

Toto C244EF#01 Entrada Close Coupled Elongated Toilet Bowl, White White. Toto C244EF#01 entrada elong toilet bowl 1. The Package Length of the product is 59.7 inches.

The Package Width of the product is 65.4 inches. The Package Height of the product is 88.9 inches. 15 x 15 x 15 inches.

1.28 Gallons per Flush.


Toto C244EF#01 Entrada Close Coupled Elongated Toilet Bowl, White White   Toto C244EF#01 Entrada Close Coupled Elongated Toilet Bowl, White White